ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ! ⚠

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η παρούσα πλατφόρμα Fleet Control έχει καταργηθεί οριστικά και δεν έχετε πρόσβαση σε αυτή.

Αν δεν έχετε μεταφερθεί στη νέα πλατφόρμα με url: https://iot.vodafone.gr παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης

εταιρικών πελατών καλώντας 1399 (από κινητό ή σταθερό Vodafone) ή με τον προσωπικό σας σύμβουλο έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι

απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά σας στη νέα πλατφόρμα.